PKN
Hervormde gemeente Wjelsryp-Baaium
 
Nieuws Nieuws
Bijbellezen met kinderen. ‘Zijn we nou nóg niet klaar?!’

Je hebt een moment gevonden om samen met je kinderen in de Bijbel lezen. Maar terwijl 
de een rustig luistert en na afloop ook nog wel even over de tekst wil praten, zie je de 
ander afdwalen. En de derde vraagt ongeduldig of het nou nóg niet afgelopen is … Hoe kan 
dat? En: kan het ook anders?

Het ene kind leest graag en praat gemakkelijk over een verhaal. Maar het andere kind is een 
echte doener: hij of zij wil het liefst meteen aan de slag. En hoe een kind graag aan de slag 
gaat, dat kan ook nog erg verschillen. Ieder kind is anders.
In de Samenleesbijbel houden we rekening met die verschillende voorkeuren van kinderen. 
We lieten ons daarbij inspireren door de theorie van meervoudige intelligentie van de 
Amerikaanse psycholoog Howard Gardner. Hij onderscheidt negen soorten intelligentie. 
Ieder kind heeft diverse intelligenties, maar ontwikkelt ze in verschillende mate. En dat 
bepaalt zijn of haar voorkeur.
Lees, kijk, doe en ontdek

Doordat de Samenleesbijbel aansluit bij de verschillende voorkeuren kan ieder kind de 
verhalen ontdekken op een manier die bij hem of haar past. Dat geeft plezier bij het lezen in 
de Bijbel. En als je kind leert op een manier die hem of haar goed ligt, steekt je kind er ook 
meer van op. De verhalen komen dicht bij kinderen en hun eigen leven. Zo ervaren kinderen 
dat de Bijbel ook hén iets te zeggen heeft.

De Samenleesbijbel draait de rollen om. Een moeder verzuchtte onlangs: we zijn nu wel heel 
lang bezig met de Bijbel. Zijn we nou nóg niet klaar?!

Meer informatie: www.samenleesbijbel.nl

Meer weten over de negen verschillende intelligenties: 

http://samenleesbijbel.nl/actueel/bijbellezen-met-kinderen-zijn-we-nou-nog-niet-klaar/

Bron: Blog van Maartien Hutter, pedagoog en theoloog en mede-auteur van de Samenleesbijbel 

Luisterbijbels voor Ethiopië

In Ethiopië wonen miljoenen christenen. Bijna de helft is analfabeet en en kan niet zelf in de Bijbel 
lezen. Het Ethiopisch Bijbelgenootschap verspreidt luisterbijbels, zodat Ethiopische christenen de 
Bijbel kunnen horen.
Zeker dertig procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Vooral op het platteland is het 
leven zwaar. De agrarische sector lijdt zeer onder de extreme droogte en verouderde 
landbouwmethoden. Kinderen moeten vaak werken en het schoolverzuim is dan ook groot. Het 
gevolg is dat miljoenen mensen analfabeet zijn. 
Het produceren en verspreiden van deze luisterbijbels is een intensief proces. Maar het is de 
inspanning meer dan waard, want met één luisterbijbel kan een heel dorp de Bijbel beluisteren.
Het samen beluisteren van bijbelboeken is een bijzondere gebeurtenis in deze dorpen. Jong en oud 
komen samen. Vaak luisteren dertig mensen of meer tegelijk naar de tekst van het Nieuwe 
Testament. Daarna komen de onderlinge gesprekken op gang. De luisterbijbels werken dus ook als 
sociaal bindmiddel. Dat verklaart waarom ook dorpsgenoten die wél zelf kunnen lezen graag 
aanschuiven. 

In 2016 wil het Nederlands Bijbelgenootschap samen met andere bijbelgenootschappen 2.000 
luisterbijbels in Ethiopië verspreiden, zodat 60.000 Ethiopiërs de Bijbel kunnen beluisteren. 
Wilt u meer informatie over dit project of een bijdrage geven: www.bijbelgenootschap.nl/projecten

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem 

Smeermiddelen en smaakmakers

De Bijbel in Gewone Taal (BGT) gebruikt gewone, bekende woorden. Levert dat saaie teksten op? 

Uit reacties van veel lezers blijkt van niet. De BGT wordt getypeerd als: ‘levendig’, ‘leest als een 
trein’ en ‘spannend’.
Waar zit ’m dat in? Hoe kan het dat teksten met zo’n bekende, beperkte woordenschat toch 
spannend en levendig zijn? Twee typen woorden spelen daarbij een belangrijke rol. De ene groep zou 
je de smeermiddelen van de vertaling kunnen noemen, en de andere groep de smaakmakers.

Smeermiddelen
Eerst de smeermiddelen. Dat zijn kleine, op het eerste gezicht onbelangrijke woorden. Je komt ze in 
de BGT veel vaker tegen dan in andere vertalingen. Het gaat om woorden als ‘gewoon’, ‘natuurlijk’, 
‘eigenlijk’, ‘echt’. Zulke woorden hebben vaak geen een-op-een-relatie met Hebreeuwse of Griekse 
woorden uit de brontekst, maar passen perfect in de context en maken de boodschap duidelijk. In 
het dagelijkse spraakgebruik komen ze veel voor.
Je vindt die smeermiddelen bijvoorbeeld in Job 2:3 (‘Dan heb je natuurlijk ook mijn dienaar Job 
gezien’), Prediker 4:8 (‘Voor wie werk ik eigenlijk zo hard?’) en  2 Tessalonicenzen 3:12 (‘Blijf gewoon 
je werk doen’ ). 

Smaakmakers

Smaakmakers zijn woorden als ‘hé’, ‘kijk nou’, ‘jongens’ (als aanspreekvorm), ‘leuk’ en ‘sorry’.
Deze woorden  komen in geen enkele andere bijbelvertaling voor. Toch zijn het stuk voor stuk 
gewone woorden, die we volop in de dagelijkse taal gebruiken. Zulke woorden geven een directheid 
aan de taal, ze zijn voor iedereen herkenbaar. Het effect is dat de tekst dichtbij komt.

Voorbeelden zijn:

- Ze deden hem een blinddoek om  en sloegen hem. Toen zeiden ze: ‘Hé profeet, zeg eens wie 
  dat deed!’ (Lucas 22:63-64)
- De farizeeën zeiden tegen Jezus: ‘Kijk nou! Waarom doen uw leerlingen iets dat op sabbat 
  verboden is?’ (Marcus 2:24)
- Jezus riep tegen hen: ‘Jongens, hebben jullie misschien wat vis voor me?’(Johannes 21:5)

Zo kan het dus gebeuren dat Paulus  in 2 Korintiërs 11:21 ‘sorry’ zegt, voor het eerst in de 
geschiedenis. Zo’n woordje zorgt ervoor dat zijn uitspraken levendig klinken, maar het doet meer. 
Juist door de aansluiting bij ons eigen dagelijkse taalgebruik wordt het makkelijker voor lezers om de 
toon en de strekking van een tekst goed te vatten. 
Sommige woorden en uitdrukkingen in de Bijbel in Gewone Taal kunnen je zomaar een glimlach 
ontlokken. Omdat je ze niet in de Bijbel verwacht. Omdat we gewend zijn aan meer afstandelijke 
bijbeltaal. Het zijn de smaakmakers van de BGT, ze dragen bij aan de levendigheid en de kracht van 
de teksten. Ze zijn heel gewoon, en juist daardoor bijzonder.

Bron: Blog van Marja Verburg, een van de vertalers van de BGT op www.bijbelingewonetaal.nl 

Wie was Jezus?

Onlangs verscheen 'Jezus & de vijfde evangelist' van historicus Fik Meijer. Dit boek is een 
zoektocht naar de historische Jezus. Belangrijkste bron is de Joodse schrijver Flavius 
Josephus. 
Het leven van Jezus is het meest beschreven leven in de geschiedenis van de mensheid. In de 
vier evangeliën van het Nieuwe Testament lees je wat zijn volgelingen over hem geschreven 
hebben. Maar hoe kijkt een historicus daar tegenaan? Meijer probeert in Jezus & de vijfde 
evangelist daar een antwoord op te geven. Hij doet dat op dezelfde manier als waarop je 
Alexander de Grote zou kunnen onderzoeken of Julius Caesar. Matthijs de Jong, 
nieuwtestamenticus bij het Nederlands Bijbelgenootschap, las het boek.
Het werk van Josephus is voor Fik Meijer dé bron om Jezus in een historisch decor te 
plaatsen. ‘Heel boeiend’, vindt Matthijs de Jong, maar tegelijk is die exclusieve aandacht 
voor één bron ook beperkend. En bovendien is die bron niet onomstreden.  ‘Hoe kan 
Josephus’ verhaal  zonder kritische toetsing, doorgaan voor hét decor waartegen de 
gebeurtenissen uit Jezus’ leven zich afspelen?’
Welk beeld van Jezus levert dit op? De Jong: ‘Met Josephus in de hand komt Meijer 
uiteindelijk toch weer uit bij Jezus als een politieke messias met een aanhang die om actie 
tegen de Romeinen roept. Maar volgens mij zou Josephus’ visie op de geschiedenis eerst zélf 
onderwerp van discussie moeten zijn.’

Ook bij de manier waarop Meijer de vier evangeliën gebruikt, heeft De Jong bedenkingen.  
‘Meijer gebruikt de evangeliën kris kras door elkaar en put er naar believen uit om zijn 
verhaal te vertellen. Het lijkt vaak eerder een vrije hervertelling dan een historische 
reconstructie.’
Opvallend is verder dat Jezus’ boodschap over Gods koninkrijk en zijn eigen rol daarin een 
beperkte rol speelt. ‘Meijer schrijft dat hij Jezus’ boodschap maar vaag vindt. Maar hij heeft 
geen oog voor het eschatologisch zelfbewustzijn van Jezus. Dat komt omdat ook Josephus 
voor die aspecten van de Joodse godsdienst in zijn boeken weinig aandacht heeft.’
Matthijs de Jong geeft op www.debijbel.nl inzicht in het onderzoek naar de historische Jezus, 
de moeilijkheden die onderzoekers daarbij tegenkomen en goede pogingen om daarmee om 
te gaan. ‘Er is het een en ander op Jezus & de vijfde evangelist aan te merken. Maar de 
zoektocht naar de historische Jezus is zeker zinvol.’

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap  

Muziekbundel bij de Samenleesbijbel

Bij de liedjes uit de Samenleesbijbel is nu een bundel met pianobegeleidingen beschikbaar. 
Jan Marten de Vries componeerde de liedjes en begeleidingen speciaal voor de Samenleesbijbel, in 
opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap.
De Samenleesbijbel is de Bijbel in Gewone Taal met ruim 500 pagina’s extra materiaal voor kinderen 
van 8 tot 12 jaar. Deze bijbel brengt de Bijbel tot leven voor kinderen (en hun ouders), onder andere 
met liedjes.

Dicht bij de bijbelverhalen

De liedjes uit de Samenleesbijbel blijven dicht bij de verhalen uit de Bijbel. Bij Daniël 6:19-25 kunnen 
kinderen bijvoorbeeld zingen over Daniël in de leeuwenkuil en bij Romeinen 8:31-39 zingen ze een 
loflied over een God die van ons houdt.

Workshop: Zing de nieuwe liederen uit de Samenleesbijbel 

Voor kerken, kinderkoren, scholen en gezinnen geeft Jan Marten de Vries workshops voor kinderen 
en hun ouders over de liedjes uit de Samenleesbijbel. Jan Marten de Vries is (kerk)musicus, pianist, 
componist en tekstschrijver. Zijn liederen zijn onder andere terug te vinden in Liedboek – zingen en 
bidden in huis en kerk. De workshops geeft hij samen met pianiste Jelena Popović. Voor het boeken 
van een workshop kunt u contact opnemen met Jan Marten de Vries. 

E-mail: janmartendevries@hetnet.nl

De muziekbundel bij de Samenleesbijbel is verkrijgbaar in de boekhandel of te bestellen via de 
webshop van het Nederlands Bijbelgenootschap en kost € 24,95. 

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem 

KERSTPUZZEL

Tekst gezocht

Beantwoord de volgende vragen over Lucas 1 en 2 en noteer de eerste letter, van de 
antwoorden op de eerste zes vragen. Beantwoord daarna de vragen 7 t/m 9 en schrijf die 
erachter. Je vindt dan een tekstplaats in de Bijbel. Zoek die tekst op en stuur ons die toe. 
Schrijf er ook bij uit welke vertaling je de tekst hebt gehaald.

1. De man van Maria:

2. De vrouw van Zacharias:

3. De oude man die Jezus in zijn armen hield toen Jozef en Maria Jezus naar de tempel 

brachten:

4. De stamvader van de profetes Hanna:

5. De zoon van Zacharias:

6. De keizer die regeerde er toen Jezus geboren werd: 

7. Het aantal maanden dat Zacharias niet kon spreken: 

8. Het laatste teken van deze regel: 

9. Het aantal maanden dat de vrouw van Zacharias binnen bleef, toen ze zwanger werd: 

Vul je oplossing in op www.bijbelgenootschap.nl/prijspuzzel en maak kans op een 

dwarsligger met teksten uit de Bijbel in Gewone Taal.

Heb je geen internet, dan kun je je oplossing ook per post sturen naar: 

Nederlands Bijbelgenootschap, Postbus 620, 2003 RP Haarlem, onder vermelding van 

Kerstpuzzel ‘Tekst gezocht’.

Uiterste inzenddatum: 10 januari 2016. De winnaar krijgt schriftelijk bericht.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem 

Contactpersoon: 

Hennie Miedema
terug
 
 
AVG
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.